Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma&Yazma) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma&Yazma) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma&Yazma) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

"Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, Özel ÖĞrenme Güçlüğü riski olan ya da Özel ÖĞrenme Güçlüğü tanılı çocukların, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin desteklenmesinde aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile gelişimsel/eğitsel/davranışsal tanılayıcı, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetler sunar.

Özel Öğrenme Güçlüğü son yıllarda okullarda sıklıkla bahsedilen fakat hem aileler hem de öğretmenler tarafından çok fazla bilgiye sahip olunmayan bir alandır. Özel Öğrenme Güçlüğü çok küçük yaşlarda oluşmaya başlayabilir fakat bu durum genellikle çocuk okula başlayana kadar fark edilmemektedir. Özel Öğrenme Güçlüğü sözlü veya yazılı dili anlama ya da kullanma, matematiksel işlemleri yapma, hareketleri koordine etme ya da dikkati yöneltme becerilerini olumsuz etkileyen bir yetersizliktir. Özel Öğrenme Güçlüğü olan çocuklarda akademik güçlükler disleksi (okuma güçlüğü), disgrafi (yazma güçlüğü) ve diskalkuli (matematik güçlüğü) gibi çeşitli alanlarda gözlenmektedir ve bu nedenle sınıflarda görülme sıklığı fazladır. Sözcükleri telaffuz etmede güçlük, doğru sözcükleri bulmada güçlük, alfabeyi, rakamları, renkleri, şekilleri, haftanın günlerini öğrenmede güçlük ve yönergeleri takip etmede güçlük gibi pek çok erken dönem belirti bazen erken çocukluk döneminde bazen de daha sonra ailelerin sistemini bozabilmektedir. İşte bu noktada "Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, aile sistemini olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma-Yazma-Matematik Güçlüğü)'ne aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanda uzman ekibi ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunar.  

Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma-Yazma-Matematik Güçlüğü) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı süreci PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ'nde aşağıdaki basamaklarda gerçekleşir:

1- Çocuk ve aile hakkında ön bilgi alınması,

2- Çocuğun var olan durumunun geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel test ve değerlendirme araçları ile ortaya konması,

3- Ailenin var olan gereksinimlerinin (bilgi, psiko-sosyal destek vb.), güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

4- Aile ve çocuğa yönelik PİLUMUNUS AİLE-ÇOCUK HİZMET PLANI (PAÇHİP)' nın hazırlanması,

5-PAÇHİP'in uygulanması (Standart ya da Yoğun, Yüzyüze ya da Online) 

6- PAÇHİP'in planda belirlenen tarihlerde gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve uygulanması,

7-Belirlenen amaçlara ulaşıldığında ailenin onayı ile PAÇHİP'in sonlandırılması.

Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma alanında kullandığımız değerlendirme araçları:

- Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II (SOBAT-II): Bir standart test olarak Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II (SOBAT-II)’nin amacı özel öğrenme güçlüğü olan 7-14 yaş arası çocukların okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin gelişimlerini değerlendirmektir. SOBAT-II ilkokuma yazma temel becerilerine sahip fakat akıcı okumada ve okuduğunu anlamada çeşitli güçlükler yaşayan çocuklara uygulanmaktadır. SOBAT-II 2. sınıf ile 8. sınıf arasındaki tüm öğrencilere uygulanabilmektedir.

- Erken Okuryazarlık Testi (EROT): Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş en kapsamlı değerlendirme aracı "Erken Okuryazarlık Testi (EROT)"dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir. EROT; anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Bu boyutlar, 1. Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi, 2. İfade Edici Dilde Sözcük Bilgisi, 3. İşlev Bilgisi, 4. Genel İsimlendirme, 5. Harf Bilgisi, 6. Sesbilgisel Farkındalık ve 7. Dinlediğini Anlama alanlarını içermektedir.

- Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ): Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) çalışma belleğine yönelik temel araştırmaların yapılabilmesi, çocukların çalışma belleğine ilişkin güçlü ve zayıf yanlarının saptanabilmesi ve yetersiz çalışma belleği performansı olan ve bu açıdan akademik başarısızlık ve özel öğrenme güçlüğü ile tanılanma riski taşıyan çocukların erken dönemde belirlenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. ÇBÖ, sözel bellek ve görsel bellek alt alanlarına yönelik 9 alt test ile değerlendirme yapmaktadır.

- Hızlı İsimlendirme Testi (HİT): Hızlı isimlendirme bellek tarafından ulaşılabilen sesbilgisinin hızına ilişkin bir göstergedir. Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde ve okuma başarısında oldukça etkili bir beceri olan hızlı isimlendirmenin okuma güçlüğü yaşayan çocukları ayırt etme gücü oldukça yüksektir. Hızlı İsimlendirme Testi (HİT) okuma başarısının yordanmasına ve okuma güçlüğü (disleksi) olan çocukların ayırt edilmesine ve erken dönemde belirlenmesine yönelik güçlü ve güvenilir bilgiler sağlamaktadır. HİT 4 alt test ile değerlendirme yapmaktadır.

- Test of Integrated Language & Literacy Skills (TILLS): TILLS değerlendirmesinin temel amacı, okul çağındaki öğrencilerde (6-18 yaş arası) sözlü ve yazılı dil bozukluklarını ve öğrenme engellerini belirlemektir. TILLS hem sözlü hem de yazılı dili, bir öğrencinin sesli ve sözlü anlatım, konuşma, okuma ve yazma yöntemlerinin karşılaştırılmasına olanak tanıyan biçimde değerlendirmede benzersizdir. Buna ek olarak, TILLS, sınıftaki performans ve diğer alt testlerdeki performans ile ilgili hafızanın yönlerini doğrudan ölçmeyi amaçlayan bazı alt testleri içerir. TILLS üç büyük değerlendirme hedefine hitap eder. Dil ve okuma yazma bozukluklarına sahip 6-18 yaş arasındaki öğrencileri tanımlamak, değerlendirme ve müdahale konusunda bir sonraki adımları yönlendirecek dil ve okuma yazma gücü ve endişe alanları hakkında bilgi vermek, öğrencilerin dilindeki ve okuryazarlık yeteneklerindeki zaman içindeki değişimleri izlemek için (6 ay veya daha uzun aralıklarla).

Özel Öğrenme Güçlüğü (Okuma) alanında müdahale programları & süreçleri:

Araştırmalara göre özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler en iyi, yapılandırılmış bir ders aracılığıyla öğrenmektedir. Yapılandırılmış derste öğretmen öğrencilere, bir sonraki derste neler öğreneceklerini söylemekte; öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri, diğer derslerde de kullanmalarını sağlamaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik akademik becerilerin öğretimi açık ve sistematik olmalıdır. "Açık" önemli becerilerin ve bilgi türlerinin öğretmen tarafından doğrudan öğretilmesidir. Çocukların sadece öğrenme fırsatlarına rastlantısal veya bilinçli olarak maruz kalmasıyla anahtar beceriler ve bilgiler konusunda çıkarım yapması beklenmemektedir. "Sistematik" öğretimin planlı ve mantıksal sıraya göre olması demektir. Örneğin, çocukların öncelikle daha basit kelimeleri okumadan uzun ve karmaşık kelimeler okuması beklenmemektedir.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların okuma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış programlardan ve müdahalelerden bazıları aşağıda açıklanmaktadır:

- Disleksi Eğitim Müdahaleleri (DEM-OKU): DEM-OKU disleksi tanısı almış ve/veya disleksi riski olan öğrencilerin öncelikle okuma becerileri olmak üzere yazma becerilerini de geliştirmeye yönelik olarak geliştirilmiş bilimsel kanıta dayalı pek çok uygulamayı içeren çok adımlı bir müdahale programıdır. DEM-OKU okuma becerilerini desteklemek üzere yapılandırılmıştır. Öncelikle akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen bir pakettir. Bu program kapsamında okuma güçlüğü gösteren öğrencilerin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler uygulanmaktadır.

- Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Destek Eğitim Programı (OKA2DEP): OKA2DEP özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin akıcı okuma, doğru okuma ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. OKA2DEP kapsamında okuma becerilerini geliştirmede etkili olduğu kanıtlanan stratejiler bir arada kullanılmaktadır ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere sistematik bir öğretimin sağlamaktadır.

- Okumayı Geliştirme Programı (OGEP): OGEP kelime tanıma stratejileri ile tekrarlı okuma çalışmalarını kapsamaktadır. OGEP uygulaması kelime tanıma stratejilerinin öğrencilere öğretimi ile başlamaktadır. Programda okumanın çözümleme becerisini geliştirmek üzere hazırlanan kelime tanıma stratejilerinden yararlanılmaktadır.

- KDY + KOHESD (Konu Seç-Düzenle-Yaz ve Kontrol Et + Karakterler-Ortam-Hedef-Eylem-Sonuç-Durum) stratejisi: KDY + KOHESD stratejisi özel öğrenme güçlüğü olan çocuklara öykü yazma becerisi öğretiminde kullanılmaktadır. KDY + KOHESD stratejisi öz düzenlemeli strateji geliştirme modeli temelinde şekillendirilen bir öğretim paketidir.

- SESBİLGİSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK MÜDAHALE PROGRAMI (SESFAR): Ses bilgisel farkındalık becerilerini geliştirmeye yönelik çocuklara uygulanacak oyun temelli 70 etkinlikten oluşan bir müdahale programıdır. 


Siz de çocuğunuzda Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi/Okuma&Disgraphi/Yazma Güçlüğü) riski olduğunu düşünüyorsanız ya da çocuğunuz Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi/Okuma&Disgraphi/Yazma Güçlüğü)  tanılı ise Merkezimizden değerlendirme talebinden bulunabilir, Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi/Okuma&Disgraphi/Yazma Güçlüğü) odaklı çocuk-aile danışmanlığı hizmetini yüzyüze ya da online alabilirsiniz...