Otizm Spektrum Bozukluğu odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Otizm Spektrum Bozukluğu odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

Otizm Spektrum Bozukluğu odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı

"Güçlü Aile, Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, Otizm Spektrum Bozukluğu riski altında olan ya da tanılı çocukların, ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin desteklenmesinde aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanında uzman ekibi ile gelişimsel/eğitsel/davranışsal tanılayıcı, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetler sunar.

Aile sistemini bozabilen ve ailenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumlardan biri, günümüzün en yaygın görülen (54 doğumda 1) ve gelişimsel yetersizlik durumlarında biri olan Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)'dur. Erken çocukluktan itibaren göz teması kurmama, sosyal gülümsemenin olmaması veya sınırlı olması, işaret ile istek bildirmeme, adına tepki vermeme, nesnelere aşırı bağımlılık, gecikmiş konuşma ya da konuşmanın olmaması gibi pek çok belirti bazen doğumla beraber bazen de daha sonra ailelerin sistemini bozabilmektedir. İşte bu noktada "Güçlü Aile , Güçlü Çocuk" sloganıyla, ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, aile sistemini olumsuz etkileyen durumlardan biri olan Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk)'na  aile merkezli bakış açısı ile aile danışmanlığı temelinde alanda uzman ekibi ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunar. 

Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı süreci PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ'nde aşağıdaki basamaklarda gerçekleşir:

1- Çocuk ve aile hakkında ön bilgi alınması,

2- Çocuğun var olan durumunun geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış bilimsel test ve değerlendirme araçları ile ortaya konması,

3- Ailenin var olan gereksinimlerinin (bilgi, psiko-sosyal destek vb.), güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi,

4- Aile ve çocuğa yönelik PİLUMUNUS AİLE-ÇOCUK HİZMET PLANI (PAÇHİP)' nın hazırlanması,

5-PAÇHİP'in uygulanması (Standart ya da Yoğun, Yüzyüze ya da Online),

6- PAÇHİP'in planda belirlenen tarihlerde gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve uygulanması,

7-Belirlenen amaçlara ulaşıldığında ailenin onayı ile PAÇHİP'in sonlandırılması.


Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) alanında kullandığımız değerlendirme araçları:

- Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV) : GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir.

- IVO-ODS Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti: İVO-ODS, OSB gösteren çocukların OSB açısından kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak çocuğun gereksinim duyduğu özel eğitim destek düzeyini ortaya koyarak buna uygun eğitsel ve davranışsal müdahale programları için veri sağlamaktır. Ayrıca müdahale programlarının etkililiğinin değerlendirilmesi ve izleme çalışmaları yapmaya hizmet etmektedir.

• Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi (U-ODKL): DSM-5 de yer alan yeni tanı ölçütleri doğrultusunda uyarlanmış olan ODKL bir çocukta OSB'nin bulunma derecesini ortaya koymak ve çocuğun gereksinim duyduğu destek düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Aracın konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı kesim puanları olduğundan her türlü OSB tablosunun değerlendirilmesinde kullanımı uygundur.

Sosyal Etkileşimi Değerlendirme Aracı (SEDA): SEDA çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemede kullanılan oyuna dayalı bir eğitsel değerlendirme aracıdır. Çocuk yetişkin etkileşiminin gözleme dayalı olarak sistematik bir değerlendirmesini yaparak çocuğun sosyal etkileşim düzeyini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

• Vokal Davranış Örneği Değerlendirme Aracı (VODA): VODA OSB de dil örneği almaya ve çocuğun sahip olduğu dil becerilerini OSB yönünden değerlendirmede kullanılmaktadır.

• Eğitimsel Değerlendirme Aracı (EDA): EDA OSB tanısı ya da şüphesi olan çocukların alıcı dil, ifade edici dil, beden kavramı gibi temel alanlarda bir değerlendirmesini yapmayı sağlamaktadır. EDA aracılığıyla elde edilen bilgiler çocuğun öğrenme ortamlarında edindiği temel becerileri test etmeye yaramakta ve programının planlamasına katkı sağlamaktadır


Otizm Spektrum Bozukluğu (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) alanında müdahale programları & süreçleri:

ÖZEL PİLUMUNUS ÖZEL DANIŞMA MERKEZİ'nde Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) odaklı Çocuk-Aile Danışmanlığı OSB riski taşıyan henüz tanı almamış ya da almasına gerek olmayan bebek ve çocuklar ile hafif düzeyde OSB gösteren ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış çocuk ve ailelerini hedefler. Bu bağlamda hedef kiteleye yönelik hazırlanan programda çocuğun programa uygunluğu önemli rol oynar. Çocuk-Aile Danışmanlığı UDA ilkelerine dayanan İLİŞKİ TEMELLİ, GELİŞİMSEL, OYUN TEMELLİ ve GÜNLÜK RUTİN ve ETKİNLİKLERİ çocuğu destekleyici bağlama dönüştüren müdahaleler şeklinde planlanır.


Siz de bebeğiniz/çocuğunuzda otizm spektrum bozukluğu şüphesi olduğunu düşünüyorsanız ya da Otizm Spektrum Bozukluğu, Atipik Otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk gibi tanılı çocuğunuz  var ise Merkezimizden değerlendirme talebinden bulunabilir, uzman ekibimizle Otizm Spektrum Bozukluğu odaklı çocuk-aile danışmanlığını yüzyüze ya da online hizmeti alabilirsiniz...