Hakkımızda

Çocukluk Dönemi Odaklı AİLE DANIŞMA MERKEZİ
ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Çocukluk Dönemi Odaklı AİLE DANIŞMA MERKEZİ

"GÜÇLÜ AİLE, GELİŞEN ÇOCUK"

ÖZEL PİLUMUNUS AİLE DANIŞMA MERKEZİ, Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği"nde ifade edildiği gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler" vermek üzere tipik gelişim gösteren ya da farklı gereksinimi olan çocuklar, aileleri, eğitimci/uzmanlar ve kurumlara danışmanlık vermek üzere T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak 08 Ocak 2021 tarihli açılış ruhsatı ile Eskişehir'de kurulmuştur.

PİLUMUNUS'UN TANIMI

- Roma Mitolojisinde PİLUMUNUS;  "Yeni doğan çocukları koruyan Roma tanrıçası" anlamına gelmektedir. 

MİSYON

- "Yeni doğan çocukları korumak" tanımımız ile Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nin Misyonu; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Aile Danışma Merkezi Yönetmeliğinde tanımladığı gibi "Ailenin gelişmesi ve güçlenmesi için; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetleri vermek" üzere başta çocuklarımız ve ailelerinin ve bu grupla çalışan eğitimci/uzmanların ve kurumların yaşam, profesyonel ve kurumsal kalitelerini arttırmaktır.

VİZYON

- Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nin Vizyonu ise sunduğu çocukluk dönemi AİLE DANIŞMANLIĞI hizmetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde model alınan bir merkez olmaktır.

İLKELER/DEĞERLER

Bu misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi, aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

1. Aile Sistemi Yaklaşımı: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda her aileyi ayrı bir sistem olarak görerek koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler ile aile danışmanlığının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile sistemi yaklaşımlı/merkezli uygulamaları yansıtır.

2. Bilimsellik: Bilimsel ve akademik danışman ekibi ile Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.

3. Evrensellik: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan disiplinlerarası  aile sistem ve dinamiklerinin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.

4. Yerellik: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazın ve evrensel bilgilerin ışığında yerel, kültürel ve milli değerleri dikkate alır. 

5. İnsan Odaklılık: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.

6. Veriye Dayalılık: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

7. Disiplinlerarası: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve dolayısı ile PİLUMUNUS'da sunulan hizmetler disiplinlerarası (Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Özel Eğitim,  Dil ve Konuşma Terapisi, Fizyoterapi, Ergoterapi, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Nörolojisi, Endokrinololi, Beslenme vb.) yaklaşımı yansıtır.

8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) Tabanlılık : Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BİT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

9. Yenilikçilik: Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler erken müdahale odaklı AİLE DANIŞMANLIĞI alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.

10. Topluma Yönelik:  Özel Pilumunus Aile Danışma Merkezi, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları yansıtır.